PDO + wyświetlanie błędów

Do you have a question? Post it now! No Registration Necessary.  Now with pictures!

Threaded View
PDO oferuje 3 mo=BFliwo=B6ci wy=B6wietlania b=B3=EAd=F3w:
- tryb cichy - brak komunikat=F3w
- ostrze=BFenia - Warning:
- wyj=B1tki - Exception:

Kt=F3ra z nich jest najodpowiedniejsza do budowy aplikacji i wydajna?
Aktualnie u=BFywam wyj=B1tk=F3w. Przejd=BCmy do sytuacji, gdzie redaktor
wysy=B3a formularz z artyku=B3em. Nie mo=BFe go utraci=E6 w razie b=B3=EAdu!=


W przypadku WYJ=A1TK=D3W:

try { ... return 1; } catch(PDOException $e) { }

Nie wystarczy zamkn=B1=E6 tylko PDO::commit() w instrukcji TRY, aby nie
zatrzymywa=E6 wykonywania si=EA skryptu, gdy wyst=B1pi b=B3=B1d. Dotyczy to
nawet PDO::prepare - przynajmniej dla SQLite. W tym przypadku powodem
mog=B1 by=E6 pewnie liter=F3wki, nieznane funkcje, itd...

Gdy w try{} zamkniemy tylko commit(); - prawdopodobie=F1stwo utraty
danych z formularza jest raczej ma=B3e. Mimo tego nale=BFy rozwa=BFy=E6: bra=
k
kompatybilno=B6ci SQLite / MySQL mi=EAdzy wersjami, inne konfiguracje, czy
nawet b=B3=B1d w skrypcie?

Czy zast=B1pienie wyj=B1tk=F3w wyj=B1tk=F3w trybem cichym lub ostrze=BFeniam=
i (dla
cel=F3w debuggingu) jest dobrym rozwi=B1zaniem, czy jednak stanowi to
potencjaln=B1 luk=EA w bezpiecze=F1stwie?

if( $db->commit() ) { ... return 1; } else { /* b=B3=B1d */ }

Re: PDO + wyświetlanie błędów

Oops, wrong group...

Site Timeline