'\n' &
problem

Do you have a question? Post it now! No Registration Necessary.  Now with pictures!

Threaded View


if( param('select') ) {
         $data = open_script( $host, param('select') );
} elsif( $match ) {
         $data = welcome_old( $host );
} else {
         $data = welcome_new( $host );
}


sub welcome_old {
         my ($host) = @_;

         $dbh->do( "UPDATE guestlog SET hostcount = hostcount + 1 WHERE
host='$host'" );

         my $sth = $dbh->prepare( "SELECT * FROM guestlog WHERE
host='$host'" );
         $sth->execute();
         my $row = $sth->fetchrow_hashref;

         return "Êáëþò Þëèåò " .$host. "! ×áßñïìáé ðïõ
âñßóêåéò ôçí
óåëßäá åíäéáöÝñïõóá!\n".
                "Ôåëåõôáßá öïñÜ Þñèåò åäþ ùò "
.$row->. " óôéò "
..$row->. " !!\n".
                "ÓýíïëéêÝò Þñèåò åäþ " .$row->. "
öïñÝò !!!\n".
                "Ôåëåõôáßá åßäåò ôï êåßìåíï { "
.$row->. " }\n".
                "Ðïéü êåßìåíï èá ìåëåôÞóåéò áõôÞí
ôçí öïñÜ !?";
}

When i have '\n' then my script print blank lines, if i change it to
<br> it does not, why?

Also i have to use these if i want my script to print ok the fiel it
opens. maybe i dotn have to when <br> works!

$data =~ s/\n/\n/g;
$data =~ s/"/\"/g;
$data =~ tr/\cM//d;
Re: '\n' &
problemNikos wrote:

<snip>

Quoted text here. Click to load it

The code you posted doesn't print anything AFAICS.

Nikos, you seem to try using this group as a substitute for own
studying. As you should have understood by now, that's not appreciated.

Please take a step back and start reading about the basics of HTML and
CGI. As regards CGI scripts in Perl, you can find a few online tutorials
at http://cgi.resourceindex.com/Documentation/CGI_Tutorials /

When you come back here, please respect the posting guidelines and try
to express yourself clearly. For instance, if a program does not behave
as you had expected, write a *small* but *complete* program that
illustrates just that behaviour (i.e. don't post a lot of code that
irrelevant to the problem in question).

If you do so, you'll be welcome to ask questions here.

--
Gunnar Hjalmarsson
Email: http://www.gunnar.cc/cgi-bin/contact.pl


Re: '\n' &
problemNikos wrote:

The $data then would pass to the index.html which is a template file and
then $data would be printed by javascript like this:

var textToShow = "<TMPL_VAR name=data>";

So if it contains chars like ' or " or \ or / that would be a problem right?

At least in my old index.pl (the one with cgi.pm) there was problem
printing it.

What can i do?


Site Timeline