Can this be rewritten better? - Page 2

Do you have a question? Post it now! No Registration Necessary.  Now with pictures!

Threaded View

Re: Can this be rewritten better?Nikos wrote:
Quoted text here. Click to load it

Please help with this. its a precide question


Re: Can this be rewritten better?Nikos wrote:

Quoted text here. Click to load it

What do you expect this line to do? What is it doing that is different
than you expect? Please write it into a short, but complete program that
demonstrates the problem.

And read the posting guidelines for this group. It has got to be less
reading that reading all of the posts that have tried to explain them to
you.


Re: Can this be rewritten better?Scott Bryce wrote:
Quoted text here. Click to load it

I meant [snip] the rest!

here is the code so far that i want to be rewritten in a better shorter way!

my $script = param('select') or "Áñ÷éêÞ Óåëßäá!";

$sth = $dbh->prepare( "SELECT host FROM guestlog" );
$sth->execute();

my $hostmatch;
while( $row = $sth->fetchrow_hashref ) {
     if( $host eq $row-> ) {
         $hostmatch = 1;
     }
}

my ($data, @data);
if( param('select') and param('select') !~ /\.\./ )
{
     open(FILE, "<../data/text/$script.txt") or die $!;
          @data = <FILE>;
     close(FILE);

     $data = join('', @data);

     $dbh->do( "UPDATE guestlog SET script='$script' WHERE host='$host'"
) or die $dbh->errstr;
}
elsif( $hostmatch == 1 )
{
     $dbh->do( "UPDATE guestlog SET hostcount = hostcount + 1 WHERE
host='$host'" ) or die $dbh->errstr;
     $sth = $dbh->prepare( "SELECT * FROM guestlog WHERE host='$host'" );
     $sth->execute();
     $row = $sth->fetchrow_hashref;

     $data = "Êáëþò Þëèåò " .$host. "! ×áßñïìáé ðïõ
âñßóêåò ôçí óåëßäá
åíäéáöÝñïõóá!\n" .
             "Ôåëåõôáßá öïñÜ Þñèåò åäþ ùò "
.$row->. " óôéò "
..$row->. " !!\n" .
             "ÓýíïëéêÝò Þñèåò åäþ " .$row->. "
öïñÝò!!!\n" .
             "Ôåëåõôáßá åßäåò ôï êåßìåíï { "
.$row->. " }\n" .
             "Ðïéü êåßìåíï èá ìåëåôÞóåòé áõôÞí
ôçí öïñÜ !?";
}
elsif( $hostmatch != 1 )
{
    if ( $host ne "Íßêïò" )
    {
        $data = "ÃåéÜ óïõ " .$host. "!\n" .
                "¸ñ÷åóáé ãéá 1ç öïñÜ åäþ !!\n" .
                "Åëðßæù íá âñåßò ôá êåßìåíá
åíäéáöÝñïíôá :-)";

        $dbh->do( "INSERT INTO guestlog VALUES (null, '$host', '$date',
'$script', 1, 1)" ) or die $dbh->errstr;
    }
    else
    {
        $data = "ÃåéÜ óïõ Íéêüëá, ôé ÷áìðÜñéá?! ¼ëá
äåîéÜ íá óïõ ðÜíå
ðÜíôá! ;-)";
    }
}

Please help me.
This is the best way i can write it.


Re: Can this be rewritten better?
Quoted text here. Click to load it

Are you asking us to comment on your coding style or the logic of your
program?  I don't think anyone is going to debug your program for you.
Even if we were (and I did think of trying, just to be helpful) we
can't run it.  Look:

    F:\WIP>perl nikos.pl
    Undefined subroutine &main::param called at nikos.pl line 1.

    F:\WIP>

It compiles clean, of course, because it has no strict and warnings.
I added them and this happened, as expected:

F:\WIP>perl nikos.pl
Global symbol "$sth" requires explicit package name at nikos.pl line
6.
Global symbol "$dbh" requires explicit package name at nikos.pl line
6.
Global symbol "$sth" requires explicit package name at nikos.pl line
7.

.... and so on and on.  That's because I haven't got the requisite DBI
module (I even coded "use DBI;" for you just in case.

Nikos, let me say this once more: we WILL NOT DEBUG YOUR PROGRAM LOGIC
FOR YOU.  That's not what this group is for.  

If your logic goes wrong because you've not understood how Perl works,
that we can help with.


Site Timeline